Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / ČD po roce 2019: boj o zákazníky

ČD po roce 2019: boj o zákazníky

28.2.2018 – autor: JOSEF HOLEK

České dráhy již přistoupily k řadě opatření, aby uspěly v soutěžích na provozování železniční dopravy a obstály v přímých zadáních. Zároveň ale musí ještě další kroky uskutečnit. Management společnosti má jasno, co předloží objednatelům veřejné dopravy, a ví, které služby bude cestujícím nabízet. Počítá pochopitelně i s obnovou vozidlového parku. Všemu nahrává slibně se vyvíjející ekonomika firmy. Jakou má tedy národní dopravce vizi?

ČD po roce 2019: boj o zákazníky

Vedoucí zaměstnanci Českých drah mají před sebou složitý úkol. Společnost, která hraje ústřední roli na trhu železniční dopravy, se musí postupně přizpůsobit tomu, aby byla připravena na volný trh. Jeho postupné otevírání se plně se projeví po roce 2019, kdy národnímu dopravci končí většina smluv na zajištění dopravní obslužnosti. Vedení je přesvědčeno, že firma dokáže uspět v nabídkových řízeních a obstát v přímých zadáních. Management už v minulosti realizoval řadu opatření, která vedla k optimalizaci vynakládaných prostředků a ke zvýšení produktivity. Velmi pozitivní zprávou je, že se podařilo do vlaků přilákat více cestujících, a to i přes masivní výlukovou činnost prováděnou manažerem infrastruktury zejména v letech 2015 – 2016. Pozitivní jsou i vyhlídky v oblasti ekonomiky.

Firmu, která zaměstnává na 15 tisíc lidí, ovšem nelze vést bez koncepce, která určuje, jak se bude rozvíjet po roce 2019, až se bude v rámci liberalizace železniční dopravy pohybovat v soutěžním prostředí a dle podmínek nových kontraktů na zajištění dopravní obslužnosti v dálkové i v regionální dopravě. To vše je proces odvíjející se od aplikace čtvrtého, obchodního, železničního balíčku Evropské unie, tedy souboru legislativních předpisů vedoucích k dokončení liberalizace železničního trhu.

Základem je týmová spolupráce

Členové představenstva Českých drah proto na nedávném setkání představili přibližně třem stovkám zaměstnanců z celé ČR a ze všech organizačních jednotek firmy koncepci dalšího rozvoje po roce 2019. „Už nikdy nebudeme na trhu sami. Pouze kvalita naší práce a služeb či dobrá cena přesvědčí zákazníky, aby nám zachovali věrnost, a my tak obhájili své dominantní postavení. A k tomu potřebujeme pomoc každého našeho zaměstnance. Každý z nich je platnou součástí našeho týmu." Tato slova zazněla na setkání z úst předsedy představenstva a generálního ředitele ČD Pavla Krtka. Personální politice společnosti věnuje velkou pozornost. Lidský kapitál je podle něj to nejdůležitější, co společnost má. „K prosazení Českých drah na otevřeném trhu bude důležitá týmová spolupráce všech zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní zařazení. Vzájemná, dobře fungující komunikace napříč firmou od představenstva po zaměstnance v nejvzdálenějších výkonných jednotkách je pro nás velmi důležitá. Jen na základě kvalitní zpětné vazby z provozu můžeme přijímat úspěšná rozhodnutí,“ zdůraznil předseda představenstva.

Liberalizace ve větším rozsahu začne letos

Zatímco v regionální dopravě se plně odráží dlouhodobě individuální přístup jednotlivých krajů, proto se v minulosti diskutovala jejich představa o podobě dopravy v daném regionu, aby si podle toho  definovaly způsob otevření trhu, v dálkové dopravě je situace trošku jiná – kromě rozsahu dopravy je už znám i konkrétní harmonogram otevírání trhu. Kraje ale v posledních týdnech své harmonogramy rovněž postupně zveřejňují. V roce 2018 již dochází

postupně k vypisování nabídkových řízení v regio­nech a pravděpodobně budou letos i určeni partneři pro přímé zadání zajištění závazku veřejné služby. Ministerstvo dopravy zahájí zřejmě ještě do pololetí rovněž jednání o zajišťování výkonů dálkové dopravy. Platné usnesení vlády rovněž určuje, které provozní soubory dálkové dopravy budou uvolňovány pro soutěžení dopravců jako první.

Výhodou je, že existuje zmíněný IV. balíček. I přes rozdílné interpretace výkladu, které jsou v české kotlině jistým evergreenem, je jasné, že nařízení definuje pravidla, jak se má trh otevírat. „Pokud se budeme bavit o ceně, musí v ní být variabilní náklady, fixní náklady a nepřímé fixní náklady,“ vyjmenoval Krtek. Balíček říká, že dopravci musí respektovat sociální smír, odbory i zaměstnance. Také konstatuje, že není možné soutěžit jednu linku na principu low cost. Unijní legislativa jasně hovoří o soutěžích celých souborů tratí, nikoliv jen jedné rentabilní linky.

Bez diskriminačních prvků

Člen představenstva ČD odpovědný za úsek osobní dopravy Michal Štěpán k problematice liberalizace v dálkové dopravě připomněl, že pro ČD je pozitivní, že harmonogram otevírání trhu je nastaven až do roku 2034 a nejde o skokové řešení. „Rozhodnutí o postupu soutěžení zajišťování dopravních služeb pro stát respektujeme a připravujeme se, ale zároveň můžeme všichni vidět, že ostatní evropské státy zatím své harmonogramy vesměs nezveřejnily,“ uvedl Michal Štěpán. „Dlouhodobě voláme po férovém soutěžení, bez diskriminačních prvků. Přímá zadání jsou vhodnou alternativou pro objednatele a navíc jim umožní plně se připravit na komplexní liberalizaci. Národní dopravce se rozhodně nebojí konkurence a pod značkou ČD budeme také nadále rozvíjet segment komerční dopravy, tedy vést vlaky na vlastní komerční riziko,“ doplnil. Stále se pracuje na takových modelech dopravy a nabídce služeb, aby byl zajištěn perfektní servis a koncový zákazník se ve vlacích cítil bezpečně a komfortně. V tomto duchu je chystána i nabídka na další provozování dálkové dopravy pod hlavičkou ČD. „Podáme takovou nabídku, která bude zajímavá, komplexní a přinese státu, jehož jsme národním dopravcem to, co očekává,“ slíbil Štěpán.

Cestujících přibylo

Klíčovými zákazníky jsou objednatelé dopravy, tedy kraje a ministerstvo dopravy, respektive také cestující. „Kontinuálně vylepšujeme kvalitu služeb. Vnímáme potřeby našich zákazníků,“ konstatoval Ludvík Urban, místopředseda představenstva ČD odpovědný za úsek spolupráce s regiony. „Cestující chce vyjet včas a čistým vlakem z čistého nádraží, dostat patřičný servis a vystoupit v garantovaný čas na čistém nádraží,“ doplnil Krtek základní principy cestování v civilizované zemi. Že už v tomto smyslu udělaly ČD obrovský kus práce, svědčí fakt, že počet cestujících rok od roku narůstá. Úspěchy jsou patrné i na poli komerční dopravy.

Ne všechno se však vždy daří. V této souvislosti v rámci prezentací zazněla i kritika, že u některých projektů se výrazně prodlužují doby realizace, což se může odrazit i v přízni a spokojenosti zákazníků. „Musíme udělat s podporou všech zúčastněných vedoucích zaměstnanců vše pro to, abychom projekty, které se vlečou, rychle dotáhli,“ řekl Štěpán.

Moderní formy komunikace

Národní dopravce se v posledních dvou letech významně zaměřil také na komunikaci se zákazníky a příznivci značky ČD. Kromě tradičních forem (tištěné tituly, produktové kampaně) se soustředil na mutlimediální formy své prezentace. Vedle sociálních sítí (Facebook, Instagram) rozvíjí několik projektů zaměřených na posílení značky ČD. Na dvou video profilech na YouTube uveřejňuje pravidelně videa (do současnosti jich vzniklo přes 150). Vznikly unikátní snímky odkazující na tradici národního dopravce. Výjimečné jsou také projekty Pohled z vlaku, Youtuberský vlak nebo virtuální prohlídky vozidel Bluetrains.cz. S ohledem na kýžený zásah mladé cílové skupiny plánují České dráhy v této komunikaci pokračovat a dále ji zintenzivnit.

Regionální a dálková osobní doprava

Každý kraj objednává osobní železniční dopravu. ČD se tak pohybují po velmi fragmentovaném trhu a s každým krajským vedením vedou obchodní jednání. „Jako jediní dokážeme předložit nabídku komplexní síťovosti. Jsme schopni poskytnout cestujícímu jízdenku s minimem přestupů například ze Železné Rudy do Zlatých hor,“ připomněl jednu z hlavních konkurenčních výhod Ludvík Urban, místopředseda představenstva ČD.

Není však z principu dopravní obslužnosti možné, aby dopravce hradil vše ze svého. Objednatel tedy za službu platí, hradí i ztrátu. Cílem objednatelů je tedy udržení přijatelné výše kompenzace, dle možností svých rozpočtů „Naše náklady jsou vždy doložené. Cenu nepodtrhujeme. Dáváme do ní vše, co je nutné k provozu,“ zdůraznil Urban.

„V roce 2034 se trh liberalizuje úplně a obecně pro dopravu dotovanou z veřejných prostředků bude platit, že výběr dopravců bude probíhat jen soutěží,“ potvrdil Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za úsek osobní dopravy.

Vedení ČD v roce 2009 podepsalo dlouhodobé smlouvy, z nichž většina končí příští rok. Jinými slovy: v prosinci 2019 budou tyto nahrazeny novými smlouvami, na jejichž základě, pokud ČD uspějí v soutěžích či v přímých zadáních, se bude dále pokračovat v obsluze daných území. „Některé kraje přemýšlí, jakým směrem se vydají. Vypisují podle toho notifikace,“ sdělil místopředseda představenstva současné pozice krajských úřadů. ČD jsou ale podle jeho slov na možné alternativy připraveny.

Vozidlový park a opravárenství 

Aby národní dopravce pokryl nároky krajů i resortu dopravy, musí si zajistit dostatek vozidel. „Máme stovky elektrických i dieselových jednotek, stovky lokomotiv motorové i elektrické trakce, stovky osobních vozů. Zkrátka obrovské množství techniky, o kterou se staráme,“ vypočítal Miroslav Kupec, člen představenstva odpovědný za úsek techniky, servisu a majetku.  ČD budou pokračovat v nákupu nových vozidel a modernizovat ta stávající. „Konkrétní příklady naší práce můžete vidět každý den ve všech koutech republiky,“ zhodnotil Kupec.

K obnově vozidlového parku: reálná je pouze kombinace modernizace stávající techniky a postupného nakupování vozidel nových. „Musí jít o vyvážený model. Není možné si myslet, že masivně nakoupíme nové vozy a tím obnovíme park. Skokově to nedokážeme,“ vysvětlil Miroslav Kupec. Nelze totiž najednou uvolnit tolik peněz. Ani výrobci nedodají tolik vlaků ze dne na den.

ČD například chybí hnací vozidla. Brzy by měly orgány společnosti řešit pronájem 15 lokomotiv, pak by měl být na stole nákup dalších až 60 vícesystémových strojů na rychlost 200 km/h. Podle Kupce národní dopravce zvažuje i nákup dvou set vozů na rychlost 200 km/h. Na spadnutí je uzavření rámcových smluv na zakázky až 380 vozů pro dálkovou i regionální dopravu. Dále běží soutěž na dodávku 50 vozů na linku z Prahy do Budapešti a deset motorových jednotek pro trať Praha – Kladno. Ve výrobě je i devět jednotek RegioPanter pro Plzeňský kraj.

Jenže opět přichází na řadu peníze. Bezhlavé investování do různé techniky, která bude sice zářit novotou, ale nebude plnit požadavky objednatelů anebo nebude technicky jednotná, není možné. „Pro nás je zásadní snižování nákladů spojené s provozem a údržbou vozidel. To se nám může podařit jen budoucí unifikací,“ řekl Kupec. Vozidlový park ČD je do jisté míry mixem techniky a opravny s depy jsou zatím schopny zajistit kvalitní díly i údržbu. Jenže za cenu vyšších nákladů. „Chceme mít daný typ lokomotivy nebo jednotky vysoutěžený od jednoho výrobce, abychom mohli v rámci celé flotily snížit náklady na údržbu vozidel, jež mají životnost třicet let,“ zmínil Miroslav Kupec zásadní podmínku budoucích nákupů.

A šetřit se bude v úseku techniky, servisu a majetku hned. Nikoliv však na servisu. Na údržbu a opravy budou ČD naopak dávat více finančních prostředků. Vedení firmy hodlá činnost svých lidí dále zefektivnit, zvýšit produktivitu práce a škrtat zbytečné náklady. Optimalizovat se začnou opravárenské kapacity, takže majetek a jednotlivá pracoviště, která nejsou využita, budou omezena anebo zcela uzavřena. „Snížíme fixní a režijní náklady v celé opravárenské síti,“ prohlásil Kupec.

Se zvýšenou produktivitou práce jde ruku v ruce i vzdělávání zaměstnanců. Chybí totiž profese. „Není například dostatek kvalitních mechaniků, trh v době ekonomické konjunktury neprodukuje tolik kvalitních řemeslníků, jak jsme byli v minulosti zvyklí.“ Přitom kvalita oprav a údržby jsou zcela zásadní pro zajištění bezpečného provozu.

Lidská síla tedy zůstane, jen se zredukuje počet dep a jejich provozních jednotek. Podle Kupce jde o dávno překonaný model. „Provoz a údržbu kolejových vozidel budeme řídit centrálně, z jednoho místa. Prvního února začala první etapa, dokončíme ji do pěti měsíců. K prvnímu červenci depa zaniknou,“ sdělil plány člen představenstva. Depa coby organizační jednotky vznikla před dvaceti lety v Praze, Brně, České Třebové, Olomouci a Plzni. Zmizí i funkce vrchních přednostů. Centry provozu budou nově Praha, Plzeň a Olomouc, přičemž manažeři oblastních center budou přímo řízeni z pražského generálního ředitelství. Opravárenství najde svá sídla opět v Praze, Brně, Plzni a Bohumíně. „Musíme mít schopnost rozhodnout z jednoho místa, například o distribuci náhradních dílů nebo nasazení vozidel. Jsme síťový dopravce, působíme po celé republice a dál nebylo udržitelné, aby depa rozhodovala sama bez ohledu na situaci v jiných regionech, kde je například konkrétní náhradní díl v tu chvíli potřebnější. Také třeba proto, že nám za nepřistavení vozidla hrozí sankce od objednatele,“ řekl Kupec.

Je jasné, že ČD i v konkurenčním prostředí zajistí fungování opraven, plnění provozních závazků a dokáží zabezpečit požadovanou kvalifikaci zaměstnanců.

Co přináší IV. obchodní železniční balíček

Cílem balíčku je otevřít trh železniční dopravy konkurenci a volné soutěži. To umožní větší atraktivnost pro investory a zlepšení kvality služeb na železnici současně se snižováním cen pro cestující. To by však nebylo možné bez unijního legislativního rámce, který říká, že národní dopravci nemají na unijních železnicích monopol. Je tedy žádoucí, aby soutěže byly transparentní v celém procesu a firmy podnikající v osobní železniční dopravě zajišťovaly cestujícím stále lepší a lepší služby.

Vize v bodech

●  další rozvoj komerční dopravy

●  komplexní řešení dopravní obslužnosti  a nabídka kapacity v rámci regionální i dálkové dopravy v závazku veřejné služby

●  ČD budou reagovat na nástup dalších moderních technologií

●  pokud vzniknou vysokorychlostní tratě, nasadí ČD patřičnou techniku

●  udržení dostupnosti železniční dopravy širokému okruhu cestujících. ČD slibují jen věci reálné, nikoliv vzdušné zámky

●  stálá nabídka atraktivních konceptů, které přilákají nové cestující, ale udrží i ty stávající

●  snadné a moderní odbavení

●  zajištění kvalitních vlaků, prozákaznicky orientovaného personálu a nabídky konkurenceschopné ceny

●  zajištění servisu a jeho rozvoj: už nyní fungují ČD Minibary, vlaková kina atd.

●  změna organizace a řízení provozu, údržby a opravy kolejových vozidel, optimalizace sítě opravárenských kapacit

●  využívání dotačních příležitostí při pořizování kolejových vozidel z CEF nebo OPD 2 a hledání možnosti úspory trakční i netrakční energie

●  osazování hnacích vozidel měřidly

●  na střechách rozsáhlých hal přibudou solární panely

●  využití dvouzdrojových vozidel. Používat se bude pohon elektrický anebo bateriový

●  ČD chtějí být lídrem, který bude prosazovat bezemisní vozidla

●  posílení komunikace značky ČD

●  rozvoj multimediálních projektů

●  podpora projektů integrace s využitím jediné karty zákazníka


Průměrné hodnocení (12 hlasů): 3.08

Další články této rubriky

Rekonstrukcí projde poslední část Fantovy budovyRekonstrukcí projde poslední část Fantovy budovy

18.6.2024 - Správa železnic hodlá na konci roku zahájit druhou část rekonstrukce interiéru ve Fantově budově na pražském hlavním nádraží. Důležitou podmínkou k samotnému zahájení stavby je právě vypsané výběrové řízení na… »

Budoucí železničáři úspěšně absolvovali zkoušky dospělostiBudoucí železničáři úspěšně absolvovali zkoušky dospělosti

14.6.2024 - Studenti oboru Provoz a ekonomika dopravy SŠES Praha 10 absolvovali 14. května praktické maturitní zkoušky, přičemž jedna z částí se konala i v prostorech OCÚ Střed ve Vršovicích. Žáci znalosti předvedli na čtveřici hnacích… »

Lužná plnohodnotně rozjela novou parní sezonuLužná plnohodnotně rozjela novou parní sezonu

12.6.2024 - O víkendu 11. a 12. května se v Lužné u Rakovníka uskutečnil letošní první parní víkend. Po oba dny se konalo tradiční komentované představení nejzajímavějších strojů na tamější točně. »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika