Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / VUZ potvrzuje pozici na špici v oblasti certifikace

VUZ potvrzuje pozici na špici v oblasti certifikace

1.6.2022

V roce 2021 vydal Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) celkem 485 certifikátů a zůstal stejně jako v předchozích letech největším železničním certifikátorem v Evropě. Na druhém místě žebříčku vydaných certifikátů registrovaných v databázi ERADIS (databáze pro interoperabilitu a bezpečnost Evropské železniční agentury) figuruje EISENBAHN-CERT a na třetím pak TÜV Rheinland Rail Certification, B.V.

VUZ potvrzuje pozici na špici v oblasti certifikace

Celkový počet certifikátů vydaných VUZ v roce 2020 činil 518 a v roce 2019 jich bylo 469. Tato čísla dokazují dlouhodobě stabilní pozici VUZ jako evropského lídra v oblasti certifikace a zkušebnictví se zaměřením na železnici.
Pokud jde o druhy vydaných certifikátů, významným trendem je nárůst počtu CCT certifikátů pro oblast zabezpečení tratí – ze 48 certifikátů v roce 2019 přes 78 v roce 2020 až na 99 v roce 2021. Naopak pokles zaznamenaly vydané RST certifikáty pro kolejová vozidla (z 301 v roce 2020 na 251 v loňském roce). V zemích Evropské unie bylo vloni celkově vydáno 5 888 certifikátů pro téměř devět stovek žadatelů. Z pohledu zákazníků VUZ spolupracoval v roce 2022 se 112 zákazníky. Nejvíce certifikátů na zákazníka vydal VUZ společnostem Tatravagonka (46) a Schunk Carbon Technology GmbH (31).

Rozšíření působnosti na Slovensko
VUZ je Autorizovanou osobou č. AO 258 a Oznámeným subjektem č. 1714 posuzující strukturální subsystémy Infrastruktura, Energie, Kolejová vozidla, Traťové i palubní řízení a zabezpečení, a to včetně příslušných prvků interoperability v železničním systému Evropské unie. Základním dokumentem pro naše posuzování je směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. Požadavky na produkty jsou pak dány technickými specifikacemi pro interoperabilitu, které vydává Evropská komise. Dále jsou to technické normy, vyhlášky UIC a technické dokumenty ERA.
Postupy posuzování se řídí pomocí modulů, jež jsou dány rozhodnutím Komise 2010/713/EU o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.
V návaznosti na své úspěšné působení v oblasti poskytování vysoce odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví se zaměřením na železniční vozidla, systémy a drážní dopravu, rozšířil VUZ v listopadu 2021 svou působnost i na Slovensko. VUZ Slovakia, dceřiná společnost VUZ, začala poskytovat slovenským klientům služby v posuzování interoperability, tzv. služby NoBo. Slovenská pobočka se tak stala odrazovým můstkem pro další expanzi VUZ na evropský trh. 
„Jsem rád, že VUZ i nadále zůstává lídrem v oblasti certifikace a zkušebnictví a že se nám zároveň díky slovenské pobočce daří rozšiřovat svou působnost i na další evropské trhy. Narůstající počet certifikátů pro oblast zabezpečení tratí potvrzuje stále větší důraz kladený na bezpečnost cestujících i pracovníků na evropských železnicích nejen členskými státy Evropské unie,“ prohlásil Ondřej Fanta, technický ředitel VUZ.

K čemu certifikáty slouží
Certifikáty, které se vkládají do databáze ERADIS, vydává Notifikovaná osoba, v našem případě NoBo 1714, notifikovaná podle Směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii 2016/797. Certifikáty jsou vydávány pro subsystém (moduly začínající S, například SB, SD, SF, SH1) nebo prvky interoperability (moduly začínající C, například CB, CD, CH1). V případě subsystémů jsou certifikáty podkladem pro schválení vozidla, podkladem pro stavební povolení nebo podkladem pro kolaudaci stavby. V případě prvků interoperability jsou podmínkou, aby mohl být prvek interoperability začleněn do subsystému (např. dvojkolí na železniční vagon).
U vozidel (subsystém RST, případně Palubní řízení a zabezpečení CCO) se nejčastěji posuzuje nejdříve typ (posoudí se shoda dokumentace týkající se výrobku s technickými specifikacemi interoperability ‒ TSI) a následuje audit výroby, kdy se ověřuje, že je výrobce schopen vyrábět výrobek v souladu s dokumentací a požadavky TSI. U vozidel menších sérií lze využít inspekci, kdy se kontroluje každý vyrobený kus.
U staveb (subsystémy Infrastruktura INF, Energie ENE, a Traťové řízení a zabezpečení CCT) je ve fázi celkového návrhu opět ověřena shoda dokumentace s požadavky TSI. Ve fázi realizace a závěrečného zkoušení se ověří, že stavba byla realizována dle schválené projektové dokumentace a splňuje požadavky TSI.  
Nezbytná dokumentace
Pro vydání certifikátu je tedy nutné doložit dokumentaci k auditovanému výrobku, doplnit zkoušky požadované TSI, realizovat audit v prostorách výrobce (doložení dokumentace QMS, ověření na záznamech, že jsou činnosti vykonávány v souladu s dokumentací proškolenými pracovníky, kteří mají odpovídající kvalifikaci, kontrola samotné výroby) nebo inspekce na místě, kdy se provádí měření a pořizuje fotodokumentace.
Obsah certifikátu, stejně jako formát čísla certifikátu, musí být v souladu s RFU-STR-001. Typy výstupních dokumentů jsou také uvedeny v tomto RFU. K jednomu výrobku se může vydat více výstupních dokumentů, například pro železniční vagon to může být certifikát typu 1/SB ES Certifikát o přezkoušení typu, 
4/SD Schválení systému řízení kvality a 6/SD ES Certifikát o ověření. U stavby se většinou vydává certifikát typu 8.6/SG pro fázi celkového návrhu a 6/SG pro fázi realizace a závěrečného zkoušení.

Každý subsystém jinak
Subsystém řízení a zabezpečení je rozdělen na Traťové řízení a zabezpečení (CCT) a Palubní řízení a zabezpečení (CCO). U CCT se v rámci posouzení staveb železniční infrastruktury požadavky aplikují na systémy detekce železničních vozidel (počítače náprav, kolejové obvody a případně další), na systémy rádiové komunikace třídy A (GSM-R) a na vlakové zabezpečovací zařízení třídy A (ETCS). Posouzení shody s požadavky TSI CCS provádíme jak pro projekty zástaveb palubních hlasových radiostanic GSM-R, tak pro zástavby vlakového zabezpečovače ETCS.
Subsystém Kolejová vozidla (RST) má několik TSI, které se aplikují na posuzování, jsou to především TSI LOC&PAS (lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob) a TSI WAG (nákladní vozy). Dále se uplatňují TSI PRM (přístupnost žel. systému EU pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace), TSI NOI (hluk) a TSI SRT (bezpečnost v žel. tunelech). 
Vše v databázi ERADIS
Všechny vydané certifikáty NoBo musí být nahrány do evropské databáze ERADIS. Na základě vydaných certifikátů žadatel v souladu se Směrnicí 2016/797 vypracuje ES prohlášení o shodě, které předkládá příslušným orgánům (ERA ‒ Evropský drážní úřad, popřípadě Drážní úřad příslušného státu). Schvalování vozidel probíhá elektronicky přes One Stop Shop, běžně označovaný OSS. Vydávání stavebních povolení a kolaudace probíhají na národní úrovni a je za ně zodpovědný Drážní úřad.
VUZ má zkušenosti z posuzování nejen v ČR, ale i v zahraničí. U staveb (INF, ENE, CCT) jsou to v Česku úseky koridorů, včetně tunelů, výpravní budovy, mosty a propustky, napájecí stanice či železniční přejezdy. V této oblasti se VUZ úspěšně etablovala také na Slovensku, Bulharsku či Estonsku.
 


Průměrné hodnocení (7 hlasů): 1.57

Další články této rubriky

Posuzování interoperability železničního systémuPosuzování interoperability železničního systému

27.2.2024 - Posuzování interoperability železničního systému je nezbytnou součástí provozování železniční dopravy v Evropské unii. Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) jakožto společnost specializovanou na poskytování odborných služeb se… »

VUZ nabízí novou službu: posuzování odolnosti proti kybernetickým hrozbámVUZ nabízí novou službu: posuzování odolnosti proti kybernetickým hrozbám

31.12.2023 - Kybernetická bezpečnost je dnes zásadním tématem napříč celou řadou oblastí. Je spojená nejenom s každou oblastí, kde se nachází elektronika, ale i s každým člověkem. Útoky na jednotlivce přibývají a jsou stále… »

Podílíme se na vytváření moderní železniční infrastrukturyPodílíme se na vytváření moderní železniční infrastruktury

1.12.2023 - Železniční infrastruktura se neobejde bez spolupráce řady profesí. Pokud všichni plní své úkoly, jde o sehraný orchestr, který zabezpečuje spolehlivou a bezpečnou funkci železnice jako celku. Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) plní… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika