Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Václav Cempírek: Logistika je nedílnou součástí železniční dopravy

Václav Cempírek: Logistika je nedílnou součástí železniční dopravy

13.5.2020 – autor: MARTIN HARÁK

Má dlouholeté zkušenosti v pedagogické, odborné a vědecké činnosti. V současné době profesor Václav Cempírek působí jako prorektor Vysoké školy logistické v Přerově, kde má na starosti vzdělávání a současně je prezidentem České logistické asociace. Intenzivně se zaměřuje na výchovu a přípravu logistických odborníků pro všechna odvětví, pochopitelně i s důrazem na železniční dopravu. Sám je totiž specialistou na logistické přepravní řetězce, dodavatelskou logistiku a city logistiku.

Václav Cempírek: Logistika je nedílnou součástí železniční dopravy

Pokud se podíváme do minulosti, tak například za socialismu žádné speciální studijní zaměření na logistiku neexistovalo, snad jen žilinská vysoká škola dopravní vyučovala v některých předmětech tuto problematiku…

Právě proto Vysoká škola logistiky vznikla. Založena byla v roce 2004 a u jejího vzniku stál profesor Vladimír Strakoš, který byl celoživotně spjatý s interními logistickými procesy v báňském průmyslu. Do pedagogického sboru přivedl řadu významných odborníků z Vysoké školy báňské v Ostravě a Žilinské univerzity. Byl prvním rektorem školy. Myšlenka a vize založit studijní specializaci se zaměřením na logistiku vyšla od něho, protože on sám viděl mezery na trhu práce v chybějících odbornících, kteří by řídili a optimalizovali logistické procesy. Opíral se o celoživotní zkušenosti z metalurgického a báňského průmyslu, protože lepším nastavením procesů se daly dosáhnout finanční úspory.

Ze kterých středních škol se studenti nejvíce hlásí na přerovskou vysokou školu?

Na denní studium nastupují studenti ze všech typů středních škol, ale nejvíce jich přichází ze studijních oborů se zaměřením na dopravu, logistiku a služby. Studium v Přerově nejvíce využívají studenti z Moravy a také z česko-moravského pomezí, protože z těchto míst je škola dostupná veřejnou hromadnou dopravou na denní dojíždění. Studentům totiž nenabízíme ubytování na studentských kolejích. Navíc máme edukační centrum v Praze, které je určeno především pro studenty z Čech opět s dojezdovou vzdáleností pro splnění studijních povinností podle učebního plánu. A nakonec na distanční studium pak přicházejí studenti z nejrůznějších typů středních škol, ale i vyšších odborných škol, aby si doplnili inženýrské vzdělání pro již zastávané pozice.

Na co se nejvíce zaměřujete?

V bakalářském studijním programu Logistika v prezenční i distanční formě studia jsou nabízeny specializace dopravní logistika, logistika služeb a informatika pro logistiku. Magisterský studijní program s názvem Logistika připravuje absolventy k samostatnému výkonu a řešení úloh inženýrského charakteru. Volitelnými předměty si student může přizpůsobit studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele do oblastí výrobních nebo dopravních systémů. Hlavním cílem obou studijních programů je připravit odborníky pro řízení logistických procesů v oblasti materiálových toků a fyzické distribuce s využitím všech módů dopravy. Studenti dostávají informace ze všech druhů dopravy, ale na pozemní druhy dopravy je kladen větší důraz s ohledem na zeměpisnou polohu České republiky. Absolventi se mimo jiné uplatňují v obchodních činnostech osobní a nákladní železniční i silniční dopravy.

Můžete odhadnout, kolik studentů cíleně studuje proto, aby nastoupili k Českým
drahám či jejich dceřiným společnostem?

Nelze hovořit o zvláště vysokém procentu studentů, kteří by po ukončení studia nastupovali k Českým drahám. V tomto případě jde spíše o posluchače distanční formy studia, kteří jsou na pozicích středního a vyššího managementu právě u národního dopravce a jeho dceřinek a u nás si rozšiřují vzdělání o vysokoškolský stupeň. Mohu říci, že v Přerově máme i studenty externích dopravců, spedičních firem, organizátorů veřejné hromadné dopravy a stavebních firem zaměřených na dopravní stavby. Pro skupinu studentů druhého ročníku bakalářského studijního programu „Logistika dopravy“ máme nyní otevřen vzdělávací kurz ve spolupráci se Správou železnic pro výkon řízení dopravy.

Jaké hlavní předměty učíte a co obnáší?

Curriculum zahrnuje předměty základních teoretických znalostí a odborné předměty, jako je logistika jednotlivých druhů dopravy, zpětná logistika, výrobní logistika, city logistika, operační výzkum, informatika, ekonomické předměty a právní disciplíny. Teoretické znalosti jsou prohlubovány a ověřovány v praktických učebnách a laboratořích a při výkonu praktické výuky ve výrobní i nevýrobní sféře. Škola je vybavená odbornou učebnou s funkčním modelem dopravních systémů, odbornou učebnou pro obalové materiály a laboratoří pro označování a zjišťování zboží pomocí čárových a radiofrekvenčních kódů. Absolventi bakalářských studijních programů i magisterského studijního programu jsou velmi dobře připraveni pro výkon náročných pracovních činností v reálném pracovním životě. Volitelnými předměty si studenti mohou přizpůsobit studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

Jak je studium náročné? Je škola uznávaná nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí? Kde všude najdou absolventi uplatnění?

Ukončením bakalářského studijního programu získávají absolventi titul bakalář a v magisterském studijním programu získávají absolventi titul inženýr. V tuzemsku si škola drží vysoký kredit jak z pohledu nabídky studijních programů, tak vybavením odborných učeben a úrovní znalostí studentů. V rámci programu Erasmus naše škola spolupracuje s řadou vysokých škol i v zahraničí, kde o nás mluví s uznáním. Program Erasmus totiž umožňuje studentům vycestovat do programových zemí, kterými jsou všechny členské státy Evropské unie, ale i mnohé země mimo ni.

Plánujete do budoucna například otevírat nové obory? A jaký důraz kladete na informační technologie, bez kterých se dnes  neobejde ani logistika?

Naším cílem je udržet tempo s technologickým pokrokem ve výrobních a logistických firmách a trvale zajistit potřebnou propojenost teorie s praxí. Není to lehký úkol, ale rozšiřováním odborných učeben se zaměřením na simulace logistických procesů se tyto vize daří plnit. Uzavíráme nové smlouvy s podnikatelskými subjekty pro výkon odborných praxí, které jsou na špici nových technologií. Prostřednictvím Rady pro spolupráci s praxí získáváme odezvy na inovace studijních osnov důležitých odborných předmětů profilujících studenty pro budoucí povolání. Škola má velmi dobré výsledky v aplikovaném výzkumu v oblasti nejmodernějších technologií pro řízení výroby a logistiky v automobilovém průmyslu, ale i v oblasti optimalizace dopravy a přepravy s akcentem na přepravu osob do zaměstnání. Na řešení projektů spolupracují i studenti, a tím si zvyšují odborné a kvalifikační předpoklady pro budoucí povolání. V současné době aplikujeme do výuky platformu Průmysl 4.0 zařazováním nových předmětů, jako je moderní a komunikační technika na úrovni Logistiky 4.0. K dalším předmětům, které do výuky zařazujeme, jsou inteligentní a digitálně propojené síťové systémy, které vzájemně propojí lidi, stroje, zařízení, logistiku a produkty. Škola je členem Národního centra průmyslu 4.0 a Smart City Clusteru. Od letního semestru letošního roku naše škola nabízí studijní program MBA se zaměřením na logistiku, který je určen zejména manažerům střední i vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry s dokončeným magisterským studiem. Účastníci tohoto studijního programu, který je třísemestrální, získají nejnovější poznatky, aktuální a perspektivní trendy v logistice.  ○

VÁCLAV CEMPÍREK

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. začal po absolutoriu Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině v roce 1978 pracovat na železnici u bývalých ČSD, odkud v roce 1982 odešel do školství nejprve jako odborný učitel, později jako profesor. V letech 1998 až 1999 absolvoval postgraduální studium na Evropském institutu Technické univerzity v Drážďanech se zaměřením na evropský integrační vývoj v dopravě. Profesorské řízení úspěšně dokončil v roce 2008 na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. Od roku 2017 pracuje jako prorektor na přerovské Vysoké škole logistiky.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

Radek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžemeRadek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžeme

20.6.2024 - I při letmém průjezdu olomouckým hlavním nádražím je vidět výrazná změna. Postarší elektrické jednotky a vlakové soupravy nahrazují moderní vozidla převážně z rodiny RegioPanterů. O tom, co tak markantní zásah do vozového… »

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika