Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Roman Štěrba: České dráhy mají v rámci Evropy pevné postavení

Roman Štěrba: České dráhy mají v rámci Evropy pevné postavení

31.3.2016 – autor: MARTIN HARÁK

Obstát na liberalizovaném trhu s férovými podmínkami podnikání, být pro cestující dopravcem první volby, lépe plánovat dopravní procesy a komplexní obslužnost regionů. To jsou některé z bodů strategického plánu národního dopravce. Nejen o vnitrostátních aktivitách, ale i o postavení Českých drah v rámci Evropy a o informačních technologiích jsme hovořili se členem představenstva Českých drah Romanem Štěrbou.

Roman Štěrba: České dráhy mají v rámci Evropy pevné postavení

Na železnici se hodně mluví o připravované strategii skupiny České dráhy do roku 2020. Jaké jsou základní cíle této strategie?

Od pololetí loňského roku se dělá revize a tvorba strategie 2020 skupiny České dráhy. Předchozí dokument z podzimu 2014 se nové představenstvo společnosti rozhodlo revidovat a zaktualizovat. Nejdříve jsme zpracovali strategie hlavních činností, poté komplexní strategii ČD a nakonec se propojí s jednotlivými strategiemi dceřiných společností. Je nutné, abychom obstáli v konkurenci na liberalizovaném přepravním trhu. Základem je šest strategických projektů – lepší plánování dopravních procesů, optimalizace nákladů ve vybraných procesech, komplexní obslužnost regionů, rozvoj služeb pro cestující, rozvoj zaměstnanců v klíčových procesech a opravárenství. Cílem je udržení podílu drah na přepravním trhu, růst tržeb a zvýšení hodnoty provozního zisku ve střednědobém výhledu. Představenstvo ČD deklarovalo vizi být jedním z důležitých zaměstnavatelů a síťovým dopravcem první volby na liberalizovaném trhu veřejné dopravy a doprovodných služeb. Chceme být i ziskovou společností řízenou podle mezinárodních principů „corporate governance“, což je rozdělení práv, odpovědností a povinností mezi managementem a akcionářem.

Jakou roli mají ve strategických plánech zaměstnanci?

Bez kvalitních, dobře proškolených a loajálních zaměstnanců zůstanou strategické plány jen na papíru. Máme ambici stát se atraktivním zaměstnavatelem, což z meziválečné minulosti bývalých Československých státních drah stále ještě zůstává v povědomí lidí. Naším cílem je vytvářet hodnotné pracovní příležitosti, účinně se zabývat kvalitou a systémem bezpečnosti práce zaměstnanců, zejména s ohledem na jejich odbornou přípravu, licencování a osvědčování a také oprášit kariérní postup zaměstnanců.

Chystá se něco nového na poli informačních a komunikačních technologií v rámci skupiny ČD?

Klíčovou oblastí pro informatiku zůstává i nadále podpora a rozvoj osobní dopravy. Klademe důraz na vzrůstající podíl prodeje jízdních dokladů přes on-line kanály a maximální zjednodušení nákupu. V rámci e-Shopu je dále rozvíjen věrnostní program pro podporu zákazníků využívající tento typ odbavení. Věrnostní body lze sbírat nejen v e-Shopu ČD, ale i v aplikaci Můj vlak. Mobilní aplikace Můj vlak pro platformy Android a iOS se rozšířila o další užitečné funkce. Nasazení aplikace zajistilo významné zlepšení informovanosti a odbavení cestujících. Kromě vlastní funkcionality byla aplikace opakovaně velmi pozitivně oceněna odbornou veřejností. V dalších obdobích lze předpokládat rozšíření aplikace Můj vlak i na platformu Windows Phone/Windows 10.

Dostává se nová technika k zaměstnancům v provozu?

V oblasti moderního vybavení vlakových čet a revizorů jsou nasazeny a využívány chytré mobilními telefony. Na nich instalované aplikace slouží ke zvýšení informovanosti cestujících převážně v případech výluk SŽDC a z nich pramenících zpoždění. Jde o aplikace Můj vlak, služební e-mail, mobilní web ČD, mapy.cz či rady první pomoci.

Posilují České dráhy jednotné řízení informatiky v rámci společností skupiny národního dopravce?

Jednoznačně ano. V oblasti jednotného řízení informačních technologií ve Skupině ČD jsme loni schválili závazné dokumenty vymezující takzvané IT Governance (způsob řízení a rozdělení kompetencí v oblasti informačních technologií – pozn. red.) a strategie informačních a komunikačních technologií do roku 2020, včetně pravidel pro řízení společných projektů informačních technologií v celé skupině. Ta jsou zaměřena na ochranu investic a společně sdílenou licenční politiku.

Jaký dopad na informatiku Českých drah má legislativa Evropské unie? 

V oblasti řízení provozu jsme loni pokračovali v zavádění technologií podle Technických specifikací interoperability nákladní a osobní dopravy. Tato legislativa Evropské unie vyžaduje změny v našich systémech pro řízení provozu dráhy primárně v dispečerském systému – konkrétně jde o aplikaci DISOD. V systémech pro tvorbu jízdních řádů a oběhů se jedná o aplikaci KASO. Tyto změny se očekávají i v letech 2016 až 2018 ve spolupráci s manažerem infrastruktury SŽDC. 

Můžete objasnit úlohu Společenství evropských železnic, jejímiž jsou České dráhy členem?

Společenství evropských železnic (CER) je lobbistická organizace evropských železnic, která formuluje názorová stanoviska vůči legislativním návrhům Evropské komise. Společenství CER se dlouho soustředilo na železniční dopravu, konkrétně na otevření trhu pro přeshraniční dopravu, provozní propojitelnost mezi členskými státy a na závazky veřejné služby a oddělení infrastruktury od dopravců. České dráhy mají v rámci euroasijského železničního společenství nadstandardní postavení, aktivně pracují nejen ve Společenství evropských železnic, ale i v Mezinárodní železniční unii (UIC) nebo Organizaci pro spolupráci železnic (OSŽD). Nezanedbatelná je i účast v organizaci EUROFIMA, což je jakási železniční „kampelička“ pro financování obnovy kolejových vozidel za výhodných úrokových podmínek.

Na co se nyní zaměří pozornost Evropské komise?

Po více než dvaceti letech se soustředí na harmonizaci podmínek podnikání v silniční a železniční dopravě včetně poplatků za dopravní cestu. Jednostranné dopady další a další regulace bruselské byrokracie do nákladů železniční dopravy ji totiž z pohledu ceny za přepravu vytěsňují z trhu. Po schválení v pořadí již čtvrtého železničního balíčku by EK měla konečně přijít s dlouho očekávaným takzvaným silničním balíčkem. I ten se bude dotýkat železnice, neboť by měl obsahovat právě i principy výkonového zpoplatnění silniční dopravy a měl by směřovat k harmonizaci úhrad nákladů infrastruktury mezi silnicí a železnicí a tím přispět k přerozdělení přepravních výkonů ve prospěch ekologického druhu dopravy, tedy železnice. Komise při schválení direktivy Eurovignette, což je elektronická platba mýtného prozatím v zemích Beneluxu, slíbila, že bude prosazovat princip spravedlivější struktury ceny za přepravu. Právě zde by měl zákazník zaplatit i náklady na infrastrukturu a externí náklady, což je znečišťování ovzduší emisemi, nehodovost nebo takzvané kongesce, neboli kolony a neprůjezdné silnice.

Roman Štěrba

V roce 1990 absolvoval SOU železniční v Praze s praxí elektromechanika v bývalém Lokomotivním depu ČSD Praha-střed. V letech 1990 až 1994 studoval provoz a ekonomiku železnic na VŠDS v Žilině. Během studia autorizoval jako výpravčí u bývalého Oblastního ředitelství Praha. Po rozdělení Československa studium dokončil na Fakultě dopravní ČVUT, kde od roku 1995 externě přednáší. V letech 1995 až 1998 pracoval v ROPIDu. Absolvoval studijní a vědecko-výzkumné pobyty na TU Dresden, Polytechnice Barcelona a College of Europe v Bruggách. Na GŘ ČD působí od roku 1998 v úseku náměstka generálního ředitele pro ekonomiku. Zastupuje podnik v mezinárodních organizacích CER, EUROFIMA, FISAIC, OSŽD a UIC. Od 10. listopadu 2014 je členem představenstva Českých drah.


Průměrné hodnocení (44 hlasů): 4.36

Další články této rubriky

Radek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžemeRadek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžeme

20.6.2024 - I při letmém průjezdu olomouckým hlavním nádražím je vidět výrazná změna. Postarší elektrické jednotky a vlakové soupravy nahrazují moderní vozidla převážně z rodiny RegioPanterů. O tom, co tak markantní zásah do vozového… »

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika